سجوم

شکست عهد من و هر چه بود گذشت ..
سجوم

لله الأمر من قبل ومن بعد

۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

درختى که به فصل سرما هم مقاوم بود
و شاخه هاش از کران تا کران سترگ و تناور بود
به فصل حادثه اما
از ساقه خشکید
.
.

پ.ن: دیشب مدام هاشمى را در خواب میدیدم که زیر لب پیوسته شعرى مى خواند.. و از من مى خواست که آن را جایى بنویسم.. چند بارى شعر را روى تکه کاغذى نوشتم انگار.. اما صبح خبرى از آنها نبود..

.

.

لعنت به خواب ها که کم دامنه و پر هذیان اند.. درست مثل زنده گى

  • وی بی

سلامتی آس مونی که چاله هاش از زمینش بیشتره

  • وی بی

حال هواپیماربایی رو دارم
که با موفقیت هواپیما و مسافرانش رو دزدیده

اما خواسته ای نداره..

غرض دیدار مسافران بوده و بس.

  • وی بی
سلامتی هواپیماربایی که قبل از اینکه خواسته اش را مطرح کند هواپیما را به کوه نمی کوبد
  • وی بی
احساس هواپیمایی را دارم که مقصدش جایی است که سوختش تمام می‌شود
  • وی بی
به دنبال کسی جا مانده از پرواز می گردم
  • وی بی